Lãi suất ngân hàng BIDV mới nhất 2022

Lãi suất mới nhất tại ngân hàng BIDV như sau:
Không kỳ hạn có lãi suất là: 0,1% trên năm
Kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng có lãi suất là: 3,10% trên năm
Kỳ hạn 3 tháng, 5 tháng có lãi suất là: 3,40% trên năm
Kỳ hạn 6 tháng, 9 tháng có lãi suất là: 4,00% trên năm
Kỳ hạn 12 tháng, 15 tháng, 24 tháng, 36 tháng có lãi suất là: 5,60% trên năm
Cách tính tiền lãi như sau:
Tiền lãi bằng số tiền gửi, nhân cho lãi suất, nhân số tháng gửi, rồi chia cho 12
hoặc số tiền gửi nhân cho lãi suất, nhân với số ngày gửi, rồi chia cho 365
Gửi 300 triệu với kỳ hạn 1 tháng, lãi suất gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại quầy của BIDV kỳ hạn 1 tháng là 3,10 % thì tiền lãi sẽ là:
300 triệu nhân 3,10 %, chia cho 12 bằng 775.000 đồng
Gửi 300 triệu với kỳ hạn 3 tháng, lãi suất gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại quầy của BIDV kỳ hạn 3 tháng là 3,40 % thì tiền lãi sẽ là:
Lãi suất 3 tháng được tính như sau: 300 triệu nhân 3,40 % nhân 3 chia cho 12 bằng 2.550.000 đồng. Như vậy lãi suất mỗi tháng là 850.000 đồng
Gửi 300 triệu với kỳ hạn 6 tháng, lãi suất gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại quầy của BIDV kỳ hạn 6 tháng ở thời điểm hiện tại là 4,00 % thì tiền lãi sẽ là:
Lãi suất 6 tháng được tính như sau 300 triệu nhân 4,00 % nhân 6 chia cho 12 bằng 6.000.000 đồng. Như vậy lãi suất mỗi tháng là 1.000.000 đồng
Gửi 300 triệu với kỳ hạn 12 tháng, lãi suất gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại quầy của BIDV kỳ hạn 12 tháng ở thời điểm hiện tại là 5,60 % thì tiền lãi sẽ là:
Lãi suất 12 tháng được tính như sau: 300 triệu nhân 5,60 % bằng 16.680.000 đồng. Như vậy lãi suất mỗi tháng là 1.400.000 đồng

By cccs

https://cccsonline.click