gửi tiết kiệm 6 tháng ngân hàng nào cao nhất

Theo bảng niêm yết mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm ngân hàng mới nhất hiện nay thì với kỳ hạn 6 tháng  ngân hàng có mức lãi suất cao nhất là: CBBank đang niêm yết lãi suất ở mức: 7,1%/Năm. Ngân hàng có mức lãi suất thấp nhất là: Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank với mức lãi là: 4%/năm.
Ví dụ bạn gửi 200 triệu kỳ hạn 6 tháng với mức lãi suất của ngân hàng cao nhất hiện nay là 7,1%/năm thì số tiền lãi được tính như sau:

200 triệu nhân với 7,1%, nhân 6: rồi chia cho 12 bằng 7.100.000 đồng. Như vậy lãi suất mỗi tháng sẽ là: 1.183.333 đồng.

Với kỳ hạn 9 tháng các ngân hàng có mức lãi suất cao nhất là: CBBank đang niêm yết lãi suất ở mức: 7,2%/Năm. Trong khi đó ngân hàng có mức lãi suất thấp nhất là:  Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank với mức lãi niêm yết là: 4%/năm.
Đối với kỳ hạn 12 tháng các ngân hàng có mức lãi suất cao nhất là: CBBank đang niêm yết lãi suất ở mức: 7,45%/Năm. Ngân hàng hiện đang có mức lãi xuất thấp nhất trong kỳ hạn này là: MSB với mức lãi suất là: 5,3%/năm.
Ví dụ bạn gửi 200 triệu kỳ hạn 12 tháng với mức lãi suất của ngân hàng cao nhất hiện nay là 7,45%/năm thì số tiền lãi được tính như sau:
200 triệu nhân với 7,45 bằng 14.900.000 đồng. Như vậy lãi suất mỗi tháng sẽ là 1.241.666 đồng.
Với kỳ hạn 13 tháng các ngân hàng có mức lãi suất cao nhất là: ABBank đang niêm yết lãi suất ở mức: 8,8%/Năm. Ngân hàng có mức lãi suất thấp nhất là: , MSB với mức lãi suất: 5,3%/năm.
gửi 200 triệu kỳ hạn 13 tháng với mức lãi suất của ngân hàng cao nhất hiện nay là 8,8%/năm thì số tiền lãi được tính như sau:
200 triệu nhân với 8,8%: nhân với 13 rồi chia cho 12 bằng 19.066.666 đồng. Như vậy lãi suất mỗi tháng sẽ là 1.588.888 đồng.
Với kỳ hạn 18 tháng ngân hàng có mức lãi suất cao nhất là:  CBBank đang niêm yết lãi suất ở mức: 7,5%/Năm. Ngân hàng có lãi suất thấp nhất là: , MSB với mức lãi suất: 5,3%/năm.
Với kỳ hạn 24 tháng ngân hàng có mức lãi suất cao nhất là:  CBBank đang niêm yết lãi suất ở mức: 7,5%/Năm. Ngân hàng có mức lãi suất thấp nhất là: , MSB với mức lãi suất niêm yết :5,3%/năm.
Với kỳ hạn 36 tháng ngân hàng có mức lãi suất cao nhất là:  CBBank đang niêm yết lãi suất ở mức: 7,5%/Năm. Với kỳ hạn này ngân hàng có lãi suất thấp nhất là: MSB với mức niêm yết: 5,3%/năm.

 

By cccs

https://cccsonline.click